Zgodnie z ustawą 2022 deweloperzy ustalają wszystkie zasady.

Ustawa deweloperska w 2022 – KREDYT123.PL

Zgodnie z ustawą 2022 deweloperzy ustalają wszystkie zasady.Zgodnie z ustawą 2022 deweloperzy ustalają wszystkie zasady.

W nowej ustawie z lipca 2022 roku nabywcy mieszkań będą mogli dowiedzieć się wiele o mieszkaniach na rynku wtórnym na rynku pierwotnym. Jednak kupujący będą mieli również możliwość zapoznania się z nimi, jeszcze przed zaciągnięciem zobowiązania, na rynku pierwotnym.

Z tego artykułu dowiesz się:

 • Czym jest ustawa deweloperska?
 • W jakim celu została uchwalona ustawa deweloperska?
 • Co określa ustawa deweloperska?
 • Od kiedy obowiązuje ustawa deweloperska?
 • W jakich sytuacjach ustawa nie ma zastosowania?

Dokonywanie inwestycji w lokal lub budynek na wynajem jest bardziej ryzykowne niż zakup kawałka prywatnie finansowanej nieruchomości. Jest to inwestycja dokonywana przed ukończeniem budowy, kiedy nie ma gwarancji, ile dany lokal będzie wart za kilka lat. Deweloper zazwyczaj musi uzyskać pożyczkę, aby pokryć początkowe koszty budowy.

W ten sposób konsumenci tego produktu mogą wybierać spośród kredytów gotówkowych na najlepszych warunkach. Pieniądze klienta powinny być jednak pożyczone wyłącznie od banku. Same pieniądze powinny być wpłacone na konto dewelopera.

Czym jest ustawa deweloperska?

Ustawa deweloperska określa proces i zasady zawierania umów dotyczących zagospodarowania określonego terenu.

Pod tą oficjalną nazwą ustawa określa zasady dotyczące praw osoby fizycznej, której mieszkanie zostało wybudowane przez dewelopera, który zobowiązał się do przestrzegania następujących zasad:

 • przeniesienia na nabywcę własności nieruchomości zabudowanej domem jednorodzinnym,
 • ustanowienia odrębnej własności lokalu mieszkalnego i przeniesienia jego własności na nabywcę,
 • ustanowienia użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej i własności domu jednorodzinnego na niej posadowionego stanowiącego odrębną nieruchomość.

Ustawa wprowadziła wiele zmian – m.in. w zakresie zabezpieczania środków klientów zainteresowanych zakupem mieszkania. Wpłaty te zgodnie z prawem muszą być teraz przekazywane na rachunek powierniczy, z którego otrzymuje je deweloper.

Deweloper strony będzie zawierać wiele elementów, które dokładnie opisują, co i kiedy strona zostanie ukończona, więc użytkownicy są mniej prawdopodobne, aby zostać oszukany przez zakup „dziury w ziemi”.

Kogo obowiązuje ustawa deweloperska?

Czy ustawa ta reguluje tylko deweloperów i nabywców lokali mieszkalnych, czy też ma zastosowanie do wszystkich prywatnych i publicznych właścicieli gruntów, w tym jednostek rządowych? Przepisy ustawy odnoszą się przede wszystkim do deweloperów i nabywców lokali mieszkalnych w projektach deweloperskich.

Ustawa mówi, że deweloper jest przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy z 23 kwietnia1964 roku Kodeks cywilny, w ramach prowadzonej działalności gospodarczej zobowiązującego się na podstawie umowy deweloperskiej do ustanowienia prawa do nieruchomości i przeniesienia go na nabywcę.

Drugą stroną umowy, w której deweloper sprzedaje prawo do nieruchomości, jest nabywca. Na podstawie tej umowy sprzedaży nabywca będzie miał prawo do przeniesienia na siebie własności prawa do nieruchomości. Transakcja ta nastąpi na podstawie ceny, którą deweloper ustali na nieruchomości, gdy po raz pierwszy wprowadzi ją na rynek.

W jakim celu powstała ustawa deweloperska?

Wiemy już, czym jest podatek deweloperski, a jest to zwykły podatek nakładany na deweloperów przez rząd danego kraju lub regionu. Jednak mimo tej wiedzy, prawdziwe pytanie brzmi: co robi podatek od dewelopera i na czym on polega?

Zgodnie z tą ustawą, celem jej uchwalenia była lepsza ochrona praw nabywców mieszkań i domów jednorodzinnych na rynku pierwotnym, dlatego środki, które deweloper pobiera od nabywców nowych mieszkań, są lepiej chronione przed oszustwami popełnianymi przez dewelopera.

Jeśli nowy projekt mieszkaniowy jest sprzedany i deweloperzy chcą coś zbudować swój dom w późniejszym terminie, muszą mieć rachunek powierniczy ustanowiony dla nabywców. To zapewni, że kupujący faktycznie zobaczą pieniądze zarobione na budowie, a nie stracą je na koncie, na którym tylko deweloperzy otrzymują płatności od nich.

Ponadto, ustawa o informacji zobowiązuje deweloperów do zawarcia załącznika określającego datę graniczną dla okresu, w którym następuje przeniesienie prawa do gruntu. Jeśli tego nie zrobią, kupujący będzie miał prawo do odstąpienia od transakcji w tym czasie. Ustawa o informacji gwarantuje więc inwestorowi poczucie bezpieczeństwa przy transakcji na rynku nieruchomości. Mamy nadzieję, że nasz poradnik okazał się dla Państwa pomocny. Jeśli masz jakieś pytania, zostaw wiadomość, a my skontaktujemy się z Tobą jak najszybciej.

Od kiedy obowiązuje ustawa deweloperska?

W dniu 16 września 2011 r. w Polsce powstało nowe prawo, które uniemożliwia kupowanie domów w starych, ustabilizowanych dzielnicach poprzez tworzenie nowych przymierzy sąsiedzkich.

W kwietniu 2011 roku weszła w życie ustawa o „jednym okienku z bronią”. Prawo to zezwala na to, by „jeden punkt sprzedaży broni” sprawdził każdego kupującego. Poprzednie prawo wymagało sprawdzenia przeszłości

Nowelizacja ustawy deweloperskiej 2022?

W chwili obecnej nie zostały zrealizowane wszystkie projekty Rady Ministrów dotyczące zmiany ustawy deweloperskiej, nie powstał również jej obecny projekt zmiany ustawy deweloperskiej. Rada Ministrów przygotowała projekt ustawy o prawie własności.

W 2012 roku, po utracie mocy obowiązującej poprzedniej ustawy, jej nieprecyzyjne zapisy zaczęły sprawiać problemy. Obecnie nabywcy nieruchomości mają więc problem z prawnym zastosowaniem skutecznej ochrony przed deweloperami.

Rada Ministrów przyjęła projekt nowej ustawy deweloperskiej, jednak wiele osób obawia się o jej zapisy. Zgodnie z założeniami nowej ustawy, ma ona chronić kupujących i ułatwić im odstąpienie od umowy w przypadku stwierdzenia poważnych wad lokalu.

Od 1 lipca 2020 roku wszyscy inwestorzy na rynku nieruchomości w Nowej Zelandii będą musieli przestrzegać nowych zasad. Te nowe zasady będą miały zastosowanie do kupujących domy, kredytodawców, deweloperów i inwestorów. Oznacza to, że inwestorzy będą musieli przestrzegać warunków nałożonych przez Real Estate Development Act. Inwestycje w nieruchomości, które rozpoczęły się od 1 stycznia i które są w trakcie realizacji, mogą to robić na tej podstawie do 1 czerwca 2022 roku.

Zgodnie z ustawą 2022 deweloperzy ustalają wszystkie zasady.Co wprowadzona ustawa zmieniła dla rodzin chcących wprowadzić się do nowego domu?

Uchwalenie w 2012 roku ustawy o gospodarce nieruchomościami zapoczątkowało wiele zmian w zakresie zawierania umów kupna-sprzedaży nieruchomości. Dotyczą one m.in. uregulowania wzajemnych relacji obu stron takich umów.

Na mocy porozumienia podpisanego w zeszłym roku przez przedstawicieli Egiptu i Niemiec, umowa, która została już podpisana pomiędzy lokalnymi bankami a Niemieckim Bankiem Federalnym, zostanie zmieniona tak, aby odzwierciedlała nową procedurę zakupu nieruchomości w Egipcie. Dodatkowo zobowiązała ona deweloperów do zakładania rachunków powierniczych, do czego wcześniej nie byli zobowiązani.

Nowelizacja ustawy wprowadziła kolejne zmiany na rynku związanym z budową mieszkań i domów. Powstała nowa ustawa deweloperska, która unowocześniła rynek i jego regulację. Zakres stosowania nowej ustawy deweloperskiej został rozszerzony nie tylko na deweloperów, ale także na sprzedającego, który sam nie zamierza budować mieszkań i domów, np. na flippera, który kupuje tanie mieszkania i sprzedaje je z czystym zyskiem.

Kolejną ekscytującą rzeczą, którą ustawodawca dodał do ustaw jest to, że forma zawarcia umowy, określona jej treść oraz maksymalna wysokość opłaty, którą zawiera w przypadku wypowiedzenia została wymieniona w ustawie. Ustawodawca wspomina również o zasadach zwrotu kosztów.

Ustawa, która ma zostać uchwalona, tworzy Deweloperski Rachunek Gwarancyjny, który będzie finansowany z pieniędzy zebranych od deweloperów, od których będzie się oczekiwało honorowania umowy pomiędzy nimi a nabywcami przy zakupie jednej z nieruchomości. Ten rachunek depozytowy będzie wykorzystywany do spłacania zobowiązań, które mogą powstać w związku z odstąpieniem dewelopera od Umowy, upadłością dewelopera lub upadłością banku przechowującego depozyt.

Co określa ustawa deweloperska?

Jak już wspomniałem, ustawa regulująca relacje dewelopera i nabywcy nieruchomości powinna zostać odpowiednio przeanalizowana i znowelizowana. Ustawa ta reguluje stosunki nabywcy i dewelopera. Za jej pomocą zostały określone…

 • zasady i tryb zawierania umów deweloperskich,
 • środki ochrony wpłat dokonywanych przez nabywcę,
 • obowiązki dewelopera przed zawarciem kontraktu,
 • treść umowy deweloperskiej,
 • prawa i obowiązki stron umowy deweloperskiej,
 • zasady postępowania ze środkami nabywcy w przypadku ogłoszenia przez dewelopera upadłości.

Ustawa deweloperska a umowa przedwstępna

Zgodnie z prawem deweloperskim (które zostało zaktualizowane po recesji), umowa przedwstępna jest definiowana jako umowa, w której deweloper, zgodnie z warunkami umowy, zobowiązuje się do zawarcia formalnej umowy z nabywcą rezydencji (lub mieszkania).

Co ciekawe, umowa przedwstępna, która będzie regulować zagospodarowanie terenu, została określona w Kodeksie cywilnym. Nie można zatem zastosować środków ochrony zawartych w ustawie deweloperskiej, takich jak np. rachunek powierniczy.

Ustawa deweloperska a umowa rezerwacyjna

Prospekty ofertowe wraz z wymaganymi załącznikami pokazują klientowi, w jaki sposób deweloper chce pracować. Klient może nawiązać relację biznesową z deweloperem.

Mimo, że istnieją umowy rezerwacyjne, oferowane umowy nie zawierają zapisów objętych ustawą deweloperską i nie ma pewności, czy utrzymają się w świetle tych zapisów ustawy.

Ustawa nakazuje, kiedy deweloper może rozpocząć sprzedaż mieszkań?

Deweloper musi przygotować dokumenty publiczne dotyczące projektu deweloperskiego, zanim będzie mógł wprowadzić projekt na rynek poprzez publiczne ogłoszenie.

Czy w świetle obowiązujących przepisów można sprzedać tzw. dziurę w ziemi? Tak, jeśli kilka lat wcześniej został przygotowany przez inwestora prospekt emisyjny, w którym wskazany był termin odbioru pierwszych mieszkań przez właścicieli lokali.

Odstąpienie od umowy według ustawy deweloperskiej

Zgodnie z przepisami ustawy deweloperskiej klienci mają prawo do odstąpienia od umowy deweloperskiej w każdym czasie. Odstąpienie to może być jednak przyjęte tylko wtedy, gdy nie zawiera ono wszystkich wymaganych prawem informacji lub gdy podane informacje nie są zgodne z danymi zawartymi w prospekcie informacyjnym.

Jeśli nabywca pododdziału nie otrzyma od dewelopera ważnych informacji na temat oferty sprzedaży i jeśli obie strony nie są w zgodzie, nabywca może zgodnie z prawem odstąpić od umowy sprzedaży, jeśli: – prawo własności do gruntu nie zostanie przekazane nabywcy oraz, – deweloper nie jest w stanie przenieść prawa własności w rozsądnym terminie po podpisaniu umowy.

Ustawa o rozwoju rynku nieruchomości i reformie regulacyjnej przewiduje różne terminy na odstąpienie od umowy:

 • 30 dni od wezwania do zapłaty deweloper może odstąpić od umowy, jeśli nabywca nie zapłaci;
 • 30 dni od zawarcia umowy, gdy deweloper nie dostarczył prospektu informacyjnego lub są w nim błędy;
 • 120 dni od terminu wyznaczonego w osobnym wezwaniu, jeśli deweloper nie przeniósł prawa własności na nabywcę w terminie określonym w umowie deweloperskiej;
 • 60 dni po dwukrotnym wezwaniu do odbioru lokalu lub podpisania aktu notarialnego deweloper może odstąpić od umowy.

W jakich okolicznościach ustawa nie weszłaby w życie?

Pomimo szerokiej ochrony, jaką zapewnia nabywcom ustawa deweloperska, nie dotyczy ona nieruchomości wystawionych na sprzedaż. Czasami, zgodnie z ustawą deweloperską, ustawa ta w ogóle nie ma zastosowania.

Ustawa o rozwoju, zarządzaniu i ulepszaniu gruntów nie będzie miała zastosowania do wcześniej istniejących osiedli, których budowa i sprzedaż rozpoczęła się przed wejściem w życie ustawy. Nie dotyczy ona również inwestycji, które rozpoczęły przygotowania do sprzedaży. Pierwotnie istniejące osiedle

W jaki sposób regulacje stworzone ustawą deweloperską zabezpieczają potrzeby konsumentów?

Ustawa o ochronie interesów klientów osób sprawujących kontrolę nad przedsiębiorstwami deweloperskimi (PICDEA lub Ustawa) przewiduje więcej środków ochrony interesów klientów.

W przeważającej części, ludzie kupują swoje domy jako inwestycje, ale główną ochroną finansów jest rachunek powierniczy deweloperów. Jest to rodzaj „blokady”, gdy kupujący przejmuje własność nieruchomości, a pieniądze są wypłacane

Rachunek powierniczy dewelopera

Jeśli kupujesz dom, będziesz miał określoną liczbę zabezpieczeń finansowych ustanowionych dla Ciebie przez dewelopera, który jest właścicielem gruntu. Deweloper musi zapewnić Ci co najmniej jeden z poniższych mechanizmów ochronnych:

 • zamknięty mieszkaniowy rachunek powierniczy,
 • otwarty mieszkaniowy rachunek powierniczy i gwarancję bankową,
 • otwarty mieszkaniowy rachunek powierniczy i gwarancję ubezpieczeniową,
 • otwarty mieszkaniowy rachunek powierniczy.

W przypadku zamkniętego rachunku powierniczego wszystkie środki związane z rachunkiem powierniczym są wykorzystywane do spłaty kredytów budowlanych, z których opłacono inwestycję w nieruchomość, a następnie pozostałe środki są wykorzystywane do spłaty kredytów budowlanych związanych z pozostałymi etapami budowy. W przypadku otwartych rachunków powierniczych koszty wszystkich kosztów związanych z rachunkami powierniczymi są pobierane bezpośrednio z pieniędzy, które są na nich gromadzone.

Zgodnie z ustawą 2022 deweloperzy ustalają wszystkie zasady.Prospekt informacyjny od dewelopera

Jednym z najważniejszych zapisów w ustawie deweloperskiej jest to, że każde nowo budowane mieszkanie będzie wymagało prospektu emisyjnego. Ten nowy przepis miał uchronić klientów przed inwestowaniem w projekty, które nie mają wystarczających środków na ich budowę.

Jest to dokument, który deweloper musi przygotować przed rozpoczęciem sprzedaży mieszkań w ramach projektu.

Prospekt powinien zawierać takie informacje jak:

 • cena zakupu mieszkania;
 • termin przeniesienia prawa własności do nieruchomości na kupującego;
 • termin zakończenia prac budowlanych;
 • dane dotyczące budowanej nieruchomości, wraz z uszczegółowieniem zakresu prac wykończeniowych w tak zwanym stanie deweloperskim;
 • określenie sposobu przelewania środków pieniężnych przez klienta;
 • warunki odstąpienia od umowy deweloperskiej ze strony klienta.

Gwarancja wynikająca z ustawy deweloperskiej

Jeśli ustawa mówi, że deweloper musi przekazać nabywcy kopię budynku, to czy gwarantuje to, że zakup będzie wolny od wad ukrytych? To jest uregulowane w ustawie. Po zakupie (odbiorze) mieszkania sporządzany jest protokół, do którego nabywcy mają prawo zgłaszać wszelkie wady. Ale jeśli deweloperzy są skłonni do wystawienia protokołu odbioru, to kiedy deweloper będzie zobowiązany do dostarczenia oświadczenia o wadach? Reguluje to ustawa. Po złożeniu oświadczenia o odbiorze, deweloper jest zobowiązany do dostarczenia protokołu wad.

Deweloper powinien usunąć wady występujące w lokalu mieszkalnym lub domu jednorodzinnym już po rozpoczęciu budowy nieruchomości. Deweloper jest obowiązany zakończyć budowę lokalu w terminie określonym według skali czasowej ustalonej w ustawie, chyba że termin zakończenia budowy jest krótszy niż termin zakończenia budowy lokalu.

Jeśli deweloper nie usunie usterki w ciągu 30 dni, ma możliwość określenia innego terminu zakończenia inwestycji, ale musi przedstawić racjonalne uzasadnienie dla wyznaczenia nowego terminu.

Deweloper ma obowiązek upewnić się, że nowe mieszkania lub dom nie są wadliwe w sprzedaży, nawet jeśli jest to tylko przez dwa lata, więc oferuje gwarancję. Jeśli w okresie gwarancji w domu pojawi się wada, deweloper jest zobowiązany do jej usunięcia.

Deweloperzy próbują obejść ograniczenia wynikające z ustawy deweloperskiej.

Wprowadzenie wielu ograniczeń w ustawie deweloperskiej wywołało opór ze strony deweloperów. Większość z nich próbowała obejść przepisy.

Tym samym spółki oferujące klientom umowy deweloperskie, zamiast przekazywać im dokumenty w celu otrzymania środków, prosiły klientów o zastrzeżenie dokumentów w celu otrzymania środków od siebie.

Ustawa deweloperska w 2022 – KREDYT123.PL


Opublikowano

w

przez

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *