różnica między rozdzielnością majątkowa a intercyza

Przed i po ślubie, jaka jest różnica między rozdzielnością majątkową a intercyzą? – KREDYT123.PL

różnica między rozdzielnością majątkowa a intercyzaPrzed i po ślubie, jaka jest różnica między rozdzielnością majątkową a intercyzą?

Kiedy zawierasz związek małżeński, ty i twój małżonek pracujecie razem na wspólny majątek. W wielu przypadkach nie ma wyraźnego rozróżnienia między majątkiem współmałżonka a twoim. Kiedy zawierasz związek małżeński, automatycznie pracujesz nad wspólnym majątkiem. Ty i twój współmałżonek macie jedną tożsamość. Tak więc po zawarciu związku małżeńskiego przestaje istnieć różnica między majątkiem małżonka a jego majątkiem. Zdarzają się jednak przypadki, kiedy dobrym pomysłem jest spisanie umowy przedwstępnej.

Z tego artykułu dowiesz się:

 • Co wchodzi do majątku wspólnego małżonków?
 • Jak ustanowić intercyzę?
 • Jak ustanowić rozdzielność majątkową?
 • Intercyza a rozdzielność majątkowa – różnice
 • Czy warto podpisać intercyzę?

Dla wielu osób dzień ślubu jest niezwykle ważny. Oprócz ceremonii i wymiany przysiąg, przyszłość każdej pary musi obejmować stworzenie wspólnego domu i założenie rodziny. Parafraza z tego tygodnia, od 'Realisty’, zawiera kilka dodatkowych wskazówek.  Wypróbuj jak najwięcej innych technik w swojej parafrazie. Być może będziesz musiał dodać więcej szczegółów lub wyjaśnić

Intercyza musi być podpisana zanim dojdzie do ślubu, ale nie musi być zła. Jeśli strony zamierzają mieć jakiekolwiek kredyty po ślubie, intercyza może nie pomóc.

Co wchodzi do majątku wspólnego małżonków?

„Twój majątek” to suma pieniędzy, które posiadasz w różnych miejscach uznawanych przez państwo, takich jak dom, konta bankowe czy rachunki maklerskie. Niezależnie od tego, czy majątek pochodzi z wypłaty, czy z innego źródła, należy on do was obojga i za obopólną zgodą możecie zdecydować, w jaki sposób

 • wynagrodzenia;
 • dochody z majątku wspólnego i osobistego (np. jeśli wynajmujecie mieszkanie i zarabiacie na tym, to nieważne, czyje ono jest, do przychodów z tego tytułu macie takie samo prawo);
 • środki zgromadzone na rachunkach otwartego lub pracowniczego funduszu emerytalnego każdego z was.

Te informacje można znaleźć na naszym polskim blogu: Kredyt dla młodych, pracujących małżeństw!

Kiedy rozważasz rozwód, warto znać podstawową listę aktywów, które pozostaną po zakończeniu małżeństwa. Na przykład, nawet przy intercyzie, majątek pozostanie we wspólnocie. Istnieją również aktywa, które są

 • przedmioty, które otrzymałeś w spadku lub darowiźnie;
 • wszystko, co należało do ciebie przed zawarciem małżeństwa;
 • przedmioty, które otrzymałeś w ramach odszkodowania za utratę zdrowia;
 • przedmioty, które służą do zaspokajania osobistych potrzeb (np. odzież, okulary, wózek inwalidzki);
 • dobra, które jedno z was dostało w ramach nagrody za szczególne osiągnięcia;
 • prawa autorskie i prawa własności przemysłowej.

Uwaga!

Według Wikipedii do takich przedmiotów nie można zaliczyć np. samochodu, ponieważ może on być używany przez całą rodzinę, choć przez większość czasu korzysta z niego jeden właściciel. Należy również unikać wartościowych przedmiotów, które mogą być inwestycjami (np. obrazy, rzeźby). Stanowią one majątek wspólny.

Bank będzie brał pod uwagę dochody obojga małżonków przy ustalaniu, czy promować ich do kredytu hipotecznego banku, niezależnie od tego, czy tylko jeden z małżonków złoży wniosek.

Kwota kapitału własnego nabytego w momencie zakupu nieruchomości jest równa całemu kapitałowi własnemu, całemu kapitałowi własnemu oraz całemu kapitałowi własnemu nabytemu po zakupie nieruchomości. Jednakże, wspólny majątek, w tym wspólne wydatki i wspólne długi, nie będą rozliczane kosztem majątku wspólnego.

różnica między rozdzielnością majątkowa a intercyzaIntercyza a rozdzielność majątkowa – różnice

Separacja majątkowa nie musi oznaczać, że ty i twój małżonek rozstajecie się; jest to raczej wstęp do rozwodu, w tym sensie, że intercyza może regulować stosunki między małżonkami i ich interesy majątkowe, ale nie oznacza, że rozwód jest automatycznie prawdopodobny, chociaż rozwód może nastąpić w wyniku

Rozdzielność majątkowa jest dokładnym przeciwieństwem wspólnoty majątkowej. Para może się rozwieść, co oznacza, że każde z nich może dysponować majątkiem niezależnie.

Ze względu na różnice pomiędzy intercyzą a umową majątkową małżeńską, lepiej jest jasno określić, o którą z nich chodzi.

Czym jest intercyza?

Dowiadując się, czym jest intercyza, będziesz w stanie lepiej przygotować się na czas, gdy w Twoim małżeństwie pojawi się tego typu sytuacja. Oznacza to, że będziesz w stanie zachować wyłączną własność wszelkich dóbr, które zdobyłeś w trakcie małżeństwa – np.

Intercyza wchodzi w życie dopiero po twojej śmierci. Oznacza to, że stracisz kontrolę nad pieniędzmi i majątkiem, który zarobisz w tym okresie tylko wtedy, gdy podpiszesz intercyzę. Możesz podpisać intercyzę dla całego swojego majątku lub dla określonych składników swojego majątku. Kwota pieniędzy, które posiadasz lub

Aby intercyza była ważna, obie strony muszą zgodzić się na warunki intercyzy. Ale obie muszą podpisać intercyzę. Intercyza nie staje się ważna, dopóki obie strony jej nie podpiszą.

Prenups przechodzą przez dwa podstawowe typy. Jeden z nich jest używany do zapewnienia intercyzy, jeśli ich właściciele się rozejdą, a drugi jest używany, gdy właściciel zgadza się dzielić swój majątek z innym w przypadku, gdy związek się rozpadnie.

 • intercyza przedmałżeńska – w tym przypadku umowę majątkową podpisuje para przed zawarciem aktu małżeństwa,
 • intercyza małżeńska – jest zawierana po ślubie i może być podpisana w dowolnym momencie w trakcie małżeństwa.

 

Rodzaje intercyzy – jakie wyróżniamy?

Istnieje wiele rodzajów intercyz stosowanych między małżonkami, o różnym stopniu szczegółowości.

 • umowa ograniczająca wspólność majątkową – w jej wyniku ze wspólnego majątku małżonkowie wykluczają określone składniki ich majątków osobistych,
 • intercyza rozszerzająca wspólność majątkową – polega na dołączeniu do majątku wspólnego małżonków określonych składników majątku osobistego należącego do jednego lub obojga z nich,
 • intercyza z wyrównaniem dorobków – jest to forma rozdzielności majątkowej, w której małżonek o gorszej sytuacji finansowej może w chwili zakończenia ustroju rozdzielności majątkowej żądać od drugiego małżonka wyrównania dorobku.
 • intercyza ustanawiająca rozdzielność majątkową – oznacza całkowitą rezygnację z gromadzenia majątku wspólnego,

Czym jest rozdzielność majątkowa?

Podział majątku jest rodzajem reżimu majątkowego, w którym jego własność jest oddzielona i podzielona od reszty majątku na małżeństwo między dwiema osobami.

Wspólnota majątkowa istnieje tylko wtedy, gdy małżonkowie zgodzą się na nią w trakcie trwania ich małżeństwa. Ten układ między partnerami małżeńskimi może być oddzielony i zachowany do rozwodu. Ważne jest, aby podpisać intercyzę, w której oboje małżonkowie zgodzą się na podział, jaki dokonają w swoim majątku. Aby stworzyć rozdział majątku, umowa ta musi być podpisana w notarialnie poświadczonych nazwiskach obojga małżonków.

Jeśli osoba jest w związku małżeńskim i kupuje samochód; jeśli jest rozwiedziona i kupuje samochód; lub jeśli nie jest w związku małżeńskim i kupuje samochód; osoba kupująca samochód ma tylko licencję na używanie samochodu, a nie prawo do sprzedaży rzeczy lub otrzymania pieniędzy z odsprzedaży rzeczy

Jakie są rodzaje rozdzielności majątkowej?

Separacja własności może być wielu rodzajów z intercyzy jest przykładem. Intercyza może być:

 • rozdzielność majątkową dobrowolną,
 • rozdzielność majątkową przymusową.

Dobrowolna forma intercyzy, która ustanawia rozdzielność majątkową małżonków zawiera dwa podtypy, jak poniżej: 1. zwykła rozdzielność majątkowa 2. rozdzielność majątkowa z pewnym stopniem wyrównania majątku

Przy „zwykłej” rozdzielności majątkowej wszystko, co małżonkowie nabyli przed zawarciem małżeństwa, jak również to, co nabyli po zawarciu małżeństwa, pozostanie ich majątkiem odrębnym. Jeśli rozdzielisz majątek, na przykład podczas Property Settlement, w twoich oczach twój małżonek będzie zarządzał pieniędzmi niezależnie od ciebie. Możesz zaciągnąć kredyt niezależnie od współmałżonka.

Jak ustanowić intercyzę?

Nie trzeba wiele, aby przygotować się do intercyzy, jednak obie osoby – małżeństwo lub wkrótce ślub – powinny wyrazić chęć podpisania intercyzy i być pełnoletnie, aby ją podpisać.

Aby formalnie podpisać ugodę, w której dzielony jest majątek, musisz zgodzić się na warunki, na których nastąpi podział, w tym, czy obie osoby podpisujące ugodę muszą być obecne. Jeśli ugoda małżeńska opiera się na umowie podpisanej przed zawarciem małżeństwa, akt małżeństwa będzie wymaganym dokumentem do notarialnego potwierdzenia tej umowy.

Intercyza nie ma na celu ochrony osoby, która nie jest w pobliżu po śmierci współmałżonka przed ryzykiem dziedziczenia długów. Po śmierci współmałżonka intercyza przestaje być skuteczna, ponieważ majątek drugiego współmałżonka przechodzi na innego partnera lub krewnego. <|endoftext|>

W przypadku dziedziczenia ustawowego obowiązują zasady dziedziczenia testamentowego, co oznacza, że majątek dziedziczą małżonek i dzieci. Nie jest to jednak majątek podlegający dziedziczeniu, ponieważ intercyza nie może mieć żadnego znaczenia za życia, czyli w czasie trwania małżeństwa.

Ile kosztuje zawarcie intercyzy?

Wartość intercyzy zależy od tego, jaki masz majątek. Jeśli Twój majątek jest naprawdę niewielki, tzn. jeśli jego wycena wskazuje, że jego wartość jest równa nie więcej niż 6000-7000 zł, podpisanie umowy o rozdzielności majątkowej będzie Cię kosztowało nie więcej niż 100 zł.

Jak ustanowić rozdzielność majątkową?

Aby ustanowić rozdzielność majątkową, należy udać się do biura Sekretarza Stanu. W ten sposób zostanie ustanowiona rozdzielność majątkowa. Będziesz potrzebował aktu notarialnego, aby prawnie oddzielić nieruchomość.

W niektórych stanach (np. New Hampshire) nie istnieją przepisy dotyczące podatku od spadków i darowizn ani podatku od czynności cywilnoprawnych czy umów majątkowych.

Jeśli współmałżonek odmówi podpisania umowy o rozdzielności majątkowej, konieczne może być wyegzekwowanie umowy na drodze sądowej. Jednakże wraz z wnioskiem o zawarcie takiej umowy będzie Pan musiał przedstawić dowody.

różnica między rozdzielnością majątkowa a intercyzaJakie są koszty rozdzielności majątkowej?

Większość intercyz ma na celu zakończenie intymnego związku. Jednak intercyza może również chronić parę, w zależności od tego, co przygotuje prawnik. Najczęstszą formą będzie generalnie ograniczenie odpowiedzialności prawnej każdego z małżonków w czasie trwania małżeństwa. Intercyza będzie również dyktować, jak aktywa zostaną podzielone w momencie rozwodu.

Dlaczego narzeczeni ponoszą mniejsze opłaty. Ustawa o maksymalnych stawkach taksy notarialnej mówi, że opłata, jaką płaci narzeczony (Dz. U. 29 czerwca 2004 r.). notariusz, za sporządzenie aktu notarialnego małżeństwa, wynosi 400 zł netto plus 23% VAT (czyli ok. 500 zł).

Podczas gdy wy dwoje zapłacicie więcej za podział majątku na Florydzie, wysokość opłat za podział majątku zależy od całkowitej wielkości tego majątku.

Czy warto podpisać intercyzę?

Po pewnym czasie wspólnej pracy, niektóre małżeństwa chcą zaplanować przyszłość, nawet jeśli jest ona cicha. Zarabiają coraz więcej pieniędzy i chcą być stabilni finansowo.

Dlaczego powinieneś podpisać intercyzę? Chociaż jest to bardzo zalecane, jeśli jeden z was ma firmę lub tendencję do bycia w zbyt wiele długów, to jest tak samo zalecane, jeśli jeden z was ma długi do zapłacenia podczas małżeństwa. W tego typu przypadkach, druga strona nie będzie

W artykule wskazano, że w przypadku intercyzy jedna osoba może być w korzystniejszej sytuacji. Na przykład, ktoś może mieć większą zdolność kredytową niż jego współmałżonek i w związku z tym może pożyczyć od banku więcej pieniędzy niż sam współmałżonek. W związku z tym, nawet w przypadku rozdzielności majątkowej, bank może nadal brać pod uwagę dochody tej osoby (większe) w swoich wnioskach, w znacznie

Czasami korzystniej jest załatwić te sprawy oddzielnie. Intercyza może dać Ci przewagę, jeśli masz słabą historię kredytową; z drugiej strony, Twój partner może być w stanie wziąć kredyt, mimo że Twój wiek może na to nie pozwalać. Zrób te rzeczy osobno.

Zalety i wady intercyzy często nie są dobrze znane ludziom. Kiedy małżonkowie składają swoje federalne zeznania podatkowe oddzielnie, może to być wadą, jeśli mają bardzo różne dochody.

Inną wadą intercyzy jest to, że stanie się to kłopotliwe, jeśli wcześniej nie byłeś finansowo świadomy, ponieważ jako posiadacz wspólnego konta, nie wiesz, czyja pensja powinna być używana do zakupu artykułów spożywczych, a czyja do zakupu nowej sofy. Zakładając wspólne konto można łatwo pokonać te problemy. Możecie wzajemnie korzystać ze swoich kont, aby co miesiąc przelewać ustalone kwoty pieniędzy z jednego na drugie; wtedy będziecie mogli zachować swoje

Sprawdź :Hipoteka i rozwód – Przewodnik dla osób z wyżu demograficznego

Kiedy należy pomyśleć o rozdzielności majątkowej?

Intercyza jest przydatna w wielu różnych sprawach. Rozdziela ona majątek małżonków, a do czego służy ta rozdzielność?

Mężczyzna, który ma stałe dochody i jest w stanie finansowo utrzymać swoją rodzinę, powinien być za nią odpowiedzialny i to on powinien zadbać o to, aby rodzina była zabezpieczona na wypadek, gdyby coś mu się stało. Może to uczynić poprzez ustanowienie ochrony w formie istniejącej intercyzy, intercyzy małżeńskiej lub intercyzy majątkowej.

 • podejrzenia co do uczciwości drugiego współmałżonka;
 • dysproporcje występujące pomiędzy wysokością zarobków męża i żony;
 • brak gospodarności finansowej u drugiego współmałżonka;
 • choroba alkoholowa lub narkomania, kiedy nie ma pewności, czy współmałżonek nie zadłuży rodziny;
 • separacja małżonków;
 • prowadzenie przez jednego ze współmałżonków ryzykownej działalności.

Są to powody wyjaśniające, dlaczego umowa o separacji jest pożądana przed podziałem majątku.

Rozdzielność majątkowa w odniesieniu do współżycia i rozmnażania płciowego

Po pierwsze, nie będzie Pani odpowiedzialna za żadne długi, za które odpowiedzialny jest Pani mąż. Pani majątek zostanie wykorzystany wyłącznie do spłacenia długów, które ma Pani mąż.

Intercyza może ograniczyć lub wyeliminować współwłasność majątku małżeńskiego, ale ma też wiele innych skutków, w tym uzyskanie lub zaciągnięcie kredytu. Może również prowadzić do płacenia alimentów. Może również prowadzić do długów zaciągniętych podczas małżeństwa.

Osobne złożenie wniosku oznacza również, że Twój współmałżonek nie będzie mógł złożyć wniosku w sekcji 1040 w celu ubiegania się o preferencyjny podatek indeksowany (PIT) dla współmałżonka. Na przykład, jeśli oboje małżonkowie posiadają majątek w wysokości 50 tys.

Intercyza a rozwód – co warto wiedzieć?

Prenups są ważne instrumenty rozwodowe. Bez pisemnej umowy, majątek wspólny należy do obu partnerów małżeńskich wspólnie.

Intercyza niekoniecznie chroni małżonków rozwodzących się przed obowiązkiem płacenia alimentów. Nie chroni ona małżonka, który został uznany za winnego przyczynienia się do rozpadu małżeństwa, przed utratą prawa do pobierania alimentów. Sąd zastrzega sobie prawo do zasądzenia alimentów. Jeśli z dowodów wynika, że stan zdrowia poszkodowanego uległ pogorszeniu, druga strona musi płacić alimenty.

Czy intercyza może zapobiec łatwej pożyczce?

Ponieważ Ty i Twój majątek jesteście w rozdzielności majątkowej, możesz mieć mniejsze szanse na zaciągnięcie kredytu na zakup domu lub mieszkania. Zależy to również od Twojej zdolności kredytowej i wiarygodności finansowej. Jest wiele takich ciekawostek, którymi możemy się podzielić z naszymi bliskimi i przyjaciółmi. Aby uzyskać więcej ciekawostek, prosimy o przesyłanie nam swoich sugestii.

Może się wydawać, że w złej sytuacji gospodarczej wniosek kredytowy męża, który ma złą historię kredytową i nieregularne dochody, nie pomoże jego żonie w zaciągnięciu kredytu. Jeśli wniosek pojawi się z rozdzielnością majątkową, to bank weźmie pod uwagę zarobki tylko jego żony. Te lepsze warunki byłyby wtedy, gdyby kredyt bankowy był podpisywany z rozdzielnością majątkową nieruchomości.

Jeśli jednak oboje spełniacie dobre wskaźniki ekonomiczne, nie macie długów i macie dobre finanse, rozdzielność majątkowa zwiększy waszą zdolność kredytową i sprawi, że łatwiej uzyskacie kredyt. Niemniej jednak, musicie wiedzieć, że kredyt może być jednocześnie wnioskowany i przyznany Wam razem.

Jeśli przyznano Ci prawo do kredytu, wtedy wszystko, co musisz zrobić, to jasno określić w umowie kredytowej wszystkie warunki dotyczące własności nieruchomości, takie jak to, czy będziesz właścicielem całej rzeczy, czy połowy, i kto będzie właścicielem jakiego procentu.

Jest to dobre przypomnienie o: Rozwód a kredyt gotówkowy. Jak to wygląda w praktyce?

różnica między rozdzielnością majątkowa a intercyzaCzy pisemne umowy między małżonkami chronią przed długami?

Jeśli zastanawiasz się, czy intercyza pomoże ci chronić się, jeśli twój małżonek zaangażuje się w ryzykowne działania biznesowe, warto najpierw dowiedzieć się więcej o rozdzielności majątkowej. I upewnij się, że rozumiesz długi, które mogą być wynikiem ryzykownych działań współmałżonka.

Podział majątku dorobkowego małżonków jest dla Państwa bardzo pożyteczną procedurą. Ponieważ żaden z partnerów małżeństwa nie musi pytać współmałżonka o możliwość zaciągnięcia kredytu, druga strona nie musi ponosić finansowych konsekwencji zaciągnięcia kredytu.

Wszelkie długi zaciągnięte przed zawarciem małżeństwa nie będą już należały tylko do jednego z małżonków. Jednak po zaciągnięciu kredytu, dług nadal będzie należał do obojga małżonków, a zatem zarówno pożyczkodawca, jak i pożyczkobiorca będą odpowiedzialni za spłatę długów zaciągniętych w ramach umowy.

Małżonkowie posiadający tę samą umowę o podziale majątku będą w równym stopniu odpowiedzialni za spłatę pożyczek na codzienne wydatki. Jednakże, jedno z nich nie będzie mogło wpisać drugiego jako osoby pozostającej na utrzymaniu w podatkach.

Czy musimy bardziej szczegółowo omawiać intercyzę?

Chociaż istnieje wiele kwestii, które mogą stanowić dylemat dla tych, którzy podpisali intercyzę i będą dziedziczyć po swoich krewnych, jedno pytanie, na które nie można odpowiedzieć w momencie śmierci jednej ze stron brzmi: „co się stanie, jeśli podpiszę intercyzę i

Intercyza nie zmienia prawa dziedziczenia pomiędzy żyjącym małżonkiem a innymi członkami rodziny zmarłego. Nie ma nic, co można zrobić, aby dać żyjącemu małżonkowi wyższy udział w majątku zmarłego niż zamierzony zgodnie z prawem dziedziczenia.

Przy okazji, czy powinniśmy bardziej uściślić, czy intercyza chroni przed wierzycielami lub windykatorami? Często rozdzielność majątkowa była ustanawiana po to, aby dana strona była chroniona przed odpowiedzialnością za długi partnera. Dlatego warto wiedzieć, że intercyza będzie chroniła takie prawa wierzyciela, jeżeli wierzyciel ustanowił rozdzielność majątkową przed jej ustanowieniem.

Intercyza a rozdzielność majątkowa – podsumowanie

Czym różni się ugoda rozwodowa od ugody majątkowej.

Intercyza:

 • jest to potoczna nazwa umowy majątkowej między małżonkami,
 • może być zawarta przed małżeństwem lub w jego trakcie,
 • w zależności od treści może wprowadzać rozdzielność majątkową, jej ograniczenie lub rozszerzenie.

Rozdzielność majątkowa:

 • jest to jedna z form intercyzy,
 • jej skutkiem jest brak wspólności majątkowej małżonków (każdy małżonek dysponuje swobodnie swoim majątkiem osobistym),
 • może być ustanowiona dobrowolnie przez małżonków w akcie notarialnym lub przymusowo wskutek orzeczenia sądowego,
 • może być pełna lub z wyrównaniem dorobku.

Przed i po ślubie, jaka jest różnica między rozdzielnością majątkową a intercyzą? – KREDYT123.PL


Opublikowano

w

przez

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *