Jak zaksięgować sprzedaż samochodu osobowego po leasingu i jak wykupić auto po leasingu?

JAK OGŁOSIĆ UPADŁOŚĆ KONSUMENCKĄ? – KREDYT123.PL

Trudne KredytyJAK OGŁOSIĆ UPADŁOŚĆ KONSUMENCKĄ?

W Jak ogłosić upadłość konsumencką, dług konsumencki jest albo zmniejszony lub anulowany. Taka sytuacja ma miejsce, gdy konsument nie jest w stanie spłacić swoich długów. W związku z tym czasami trzeba zadać sobie pytanie: jak mogę zmniejszyć lub umorzyć swoje długi? Przede wszystkim okazuje się, że niewypłacalność nastąpiła na skutek okoliczności zewnętrznych. Pytanie to staje się jednak ważne, gdy liczba konsumentów, którzy decydują się na upadłość stale rośnie. Obecnie najczęściej pojawia się pytanie: Jak ogłosić upadłość konsumencką?

Kto może ogłosić upadłość konsumencką?

Po nowelizacji ustawy w 2020 r. rozszerzono następujące grupy dłużników, którzy mogą ogłosić upadłość konsumencką. Teraz, aby się do niej zakwalifikować, podstawową przesłanką jest utrata płynności finansowej lub zdolności do bieżącego regulowania zobowiązań. Jednak, aby ogłosić upadłość, obie przesłanki muszą nadal istnieć. Oznacza to, że dana osoba musi być niewypłacalna przez co najmniej trzy miesiące. Przed ogłoszeniem upadłości nie miała ona zamiaru pokrzywdzenia wierzycieli lub działała z pokrzywdzeniem wierzycieli. W związku z tym wierzyciele mogą nadal dochodzić swoich roszczeń, dopóki sąd nie wyda postanowienia o ogłoszeniu upadłości aktualnego dłużnika. Po tym czasie wierzyciele zaakceptują lub odrzucą każdy plan spłaty. W zależności od stanu faktycznego, dłużnik może, ale nie musi, uzyskać zwolnienie z pożyczek lub kredytów. Koncepcja „bezzwrotnej pożyczki” jest przykładem. Tak długo, jak masz ofertę spłaty z określonym programem spłaty i wywiążesz się z niej, nie ma podstaw do ogłoszenia upadłości. Zasada ta jest podobna do nieruchomości niekomercyjnych. Zasady dotyczące nieruchomości niekomercyjnych mają zastosowanie do kredytów.

Jeśli Twoje finanse w przeszłości nie były odpowiedzialne, złożenie wniosku o upadłość będzie skutkowało zwolnieniem z pracy. Jeśli sędzia uzna Cię za osobę nieodpowiedzialną, nie ogłosi upadłości.

Ważne jest, aby zacząć od sporządzenia listy

Dla osób, które są niewypłacalne od minimum i były niewypłacalne przez ostatnie 10 lat. Ulga w spłacie długów pozwala im odzyskać straty majątkowe. Dłużnik, który skorzysta z oddłużenia, nie otrzyma upadłości. Jeśli jednak majątek (np. mieszkania i domy), w którym istnieje równowaga pomiędzy wartością jego aktywów do wartości jego długu jest wart więcej niż kwota długu, który nie jest spłacany, sąd pozwoli dłużnikowi ogłosić upadłość. Prawa dłużnika mogą zostać unieważnione, jeśli w ciągu ostatnich dwóch lat dłużnik sprzedał lub darował nieruchomość. Sąd unieważni również transakcje dotyczące nieruchomości, przy których więcej niż jeden wierzyciel złożył wniosek o unieważnienie. Wymogi formalne zabraniają dłużnikowi złożenia wniosku o upadłość na 2 lata przed złożeniem wniosku.

Odrębną kwestią jest rodzaj długu. Na przykład długi rodzinne mogą zostać umorzone, nawet przez sąd, jeśli są przeznaczone na zapłacenie alimentów lub świadczeń na rzecz dzieci. Inne długi, wynikające na przykład z zakupu drogiego przedmiotu lub kosztów sądowych, nie zostaną wymazane z bilansu, nawet jeśli z powodu długu będziesz musiał odbyć służbę publiczną. W artykule Długi i plan zarządzania długami dowiedzą się Państwo, jakie długi nie mogą zostać umorzone. Ważne jest, abyś przed złożeniem wniosku o upadłość konsumencką przeprowadził szczegółową analizę okoliczności, w których Twoje długi są nie do spłacenia.

kredyt a współmałżonekZłóż wniosek o upadłość konsumencką

Prawo upadłości konsumenckiej ma na celu ochronę dłużnika przed wierzycielami, którzy są skłonni uczynić życie nie do zniesienia pod pretekstem ściągania zaległych długów. Aby kwalifikować się do ochrony, osoba musi złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości i opisać powody złożenia wniosku. Aby uzasadnić wniosek do sądu, należy przedstawić dowody, które wyjaśnią, dlaczego doszło do niewypłacalności. Na poparcie wniosku należy podać szczegółowy spis majątku dłużnika wraz z listą długów, które należy spłacić do bieżącego czasu. Mówimy tu o liście wierzycieli, datach płatności i kwocie, która nadal jest należna. Ponadto petycja musi zawierać historię choroby, w której podane są przyczyny choroby, oraz że dołączona jest historia medyczna. Informacje muszą być podane tak, aby sąd mógł je zbadać i upewnić się, że przedstawiono wystarczającą ilość dowodów, aby uznał twierdzenia zawarte we wniosku za wiarygodne. Ponieważ akta upadłościowe niczego jeszcze nie zmieniają, dłużnik nadal jest zobowiązany do dokonywania płatności. Wierzyciel nie ma takiego obowiązku, a sąd o niczym jeszcze nie informuje ani komornika, ani windykatorów. Wierzyciel nie wie, że toczy się postępowanie upadłościowe. Wniosek jest składany dopiero wtedy, gdy sąd uzna, że dłużnik nie będzie w stanie spłacać swoich zobowiązań finansowych.

Decyzja sądu i ogłoszenie upadłości konsumenckiej

Bardzo myląco brzmi stwierdzenie, że dłużnik spełnia wszystkie warunki, aby uzyskać ogłoszenie upadłości. Nie oznacza to jednak, że dług zostanie wymazany. Zamiast tego sąd może przychylić się do wniosku dłużnika. Sąd wyda postanowienie o ogłoszeniu upadłości, a dłużnik zostanie uznany za osobę nieprowadzącą działalności gospodarczej. Sąd wyznaczy sędziego upadłościowego i syndyka. Wszyscy wierzyciele zostaną wezwani do stawienia się na posiedzenie sądu. Jeżeli dłużnik nie jest w stanie pokryć wszystkich kosztów sądowych, oznacza to, że pomoże mu Skarb Państwa. Jeśli dłużnik nie ujawnił wszystkich długów finansowych, które już zgromadził, będzie miał 30 dni na poinformowanie odpowiednich służb. Wierzyciele mogą ubiegać się o odszkodowanie lub zwolnienie z długów, które już zapłacili przed ogłoszeniem upadłości.

Ile kosztuje ogłoszenie upadłości konsumenckiej?

Osoba decyduje się na złożenie wniosku o upadłość. Pojawia się jednak pytanie, z czym to się wiąże? Przede wszystkim dużą rolę w określeniu ceny będzie miał poziom zadłużenia. Nawet dziesięć tysięcy dolarów miesięcznie, ludzie płacą, jeśli wziąć pod uwagę liczbę wierzycieli i złożoność ich sytuacji finansowej. Jeśli mają zbyt wielu wierzycieli, albo majątek jest zbyt mały, to cena jest wyższa.

Jeśli zdecydujesz się na reprezentację przez radcę prawnego, pamiętaj, że musi on znać podstawowe zasady prawa. Gdy kogoś zatrudniasz, poproś, aby zajmował się również korespondencją, jeśli potrzebujesz porady prawnej lub reprezentacji przed sądami i dłużnikami. Nie zatrudniaj kogoś, kto pobiera wyższe opłaty niż radcy prawni z Twojego banku lub instytutu finansowego. Jeśli żaden prawnik nie chce z Tobą współpracować, znajdź sobie asystenta. Jeśli nie stać Cię na doradcę prawnego, spróbuj skorzystać z usług firmy szkoleniowej lub stowarzyszenia prawniczego.

Jak ogłosić upadłość, czyli najważniejsze kwestie

Składając wniosek o upadłość, należy upewnić się, że spełnione zostały przesłanki upadłości. Jedną z nich może być utrata pracy lub niespodziewany spadek dochodów. Również trudna sytuacja rodzinna, stan zdrowia członków rodziny, problemy dłużnika, to argumenty przemawiające za dłużnikiem. Po podsumowaniu zadłużenia i jego aktualnego zobowiązania wobec każdego z wierzycieli, należy ustalić przyczyny utraty płynności finansowej. Najważniejsze z nich to: nagła utrata pracy lub utrata dochodu, trudna sytuacja rodzinna, stan zdrowia dłużnika i członków rodziny, który również może być przyczyną utraty płynności finansowej. Kolejnym krokiem jest wskazanie wszystkich wierzycieli wraz z krótkim opisem ich zobowiązań oraz zobowiązań bieżących. Z reguły należy starać się wypełniać wszystkie umowy kredytowe, aby uzyskać informacje o wierzycielach. Jeśli ich nie posiadamy, należy zasięgnąć wszelkich informacji z Biura Informacji Kredytowej, KRD Information (Biuro Kredytowe, KRD Infomonitor) i innych źródeł. W trakcie postępowania upadłościowego wierzyciel zgłasza tylko te wierzytelności, które znajdują się w aktach sądu upadłościowego. W wielu takich przypadkach trudno jest ustalić wysokość zadłużenia.

Po wyeliminowaniu wszystkich przesłanek do ogłoszenia upadłości, należy przygotować wniosek na wzorze dostępnym w Ministerstwie Sprawiedliwości. Szczegółowe pismo jest udostępniane przez to samo Ministerstwo, na którym opierają się formularze i można je pobrać w aktualnych formularzach udostępnionych przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Należy zwrócić uwagę na wypełnienie wszystkich pól formularza, ponieważ inne formularze nie są akceptowane, jeśli sąd nie otrzyma pisma. Prawnicy specjalizujący się w sprawach upadłościowych informują o tym wnioskodawców. Odrzucenie wniosku zablokuje również możliwość zwolnienia dłużnika na wiele lat.

Złożyłem lub ogłosiłem upadłość. Co dalej?

W procesie upadłościowym konsument jest pierwszym świadkiem. Sądy dokładnie analizują wniosek i sprawdzają, czy jest on zgodny z ustalonymi procedurami. Sąd podejmuje decyzję o przyznaniu lub oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na posiedzeniu niejawnym. Jeśli zdecyduje się na przeprowadzenie rozprawy, decyzja o przyznaniu wniosku o upadłość jest bardziej prawdopodobna, ale jeśli zdecyduje się nie podejmować dalszych działań, nie będzie żadnych formalnych działań przeciwko konsumentowi.

W kolejnym kroku, syndyk zajmuje się inwentaryzacją majątku dłużnika i źródeł jego dochodów. Następnie syndyk musi zgłosić sytuację sędziemu, który przeprowadza przesłuchanie w celu omówienia działań dłużnika z syndykiem i tego, co może być odpowiednie dla tymczasowego planu spłaty. Jeśli sędzia zdecyduje, że sprawa może przejść do etapu umorzenia, upadłość nie zostanie zakończona natychmiast.

JAK OGŁOSIĆ UPADŁOŚĆ KONSUMENCKĄ? – KREDYT123.PL


Opublikowano

w

przez

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *